• Sail Tel Aviv- Yafo Regatta

    Sat 21.9 | 11:00